Sensata Technologies, Inc. Customer Quality Engineer-5 in Plovdiv, Bulgaria

 • Oсигурява качеството на произвежданата продукция съгласно изискванията на клиента и на спецификациите на изделията, в съответствие със съществуващата във фирмата Система по управление на качеството и околната среда.

 • Провежда вътрешни одити.

 • Да познава добре процедурите на фирмата.

 • Поддържа връзка с отдел “Качество” на клиента и да осигурява изискваните данни и документация.

 • Следи за оплаквания от клиента (рекламации), да търси и открива основната причина за несъответствието и да предлага и предприема коригиращи действия.

 • Подготвя документация за PPAP към клиентите.

 • Обработва документи, свързани с рекламации.

 • Подготвя периодични анализи за клиентски оплаквания в производството.

 • Да обявява извънредна ситуация в случай на несъответствие.

 • Въвежда корективни и превантивни действия.

 • Допълва индикатори за рекламациите от клиентите.

 • Подготвя периодични анализи на състоянието на производството по клиенти.

 • Взима решение при констатирани несътветствия.

 • Анализира получени несъответствия.

 • Изпълнява служебните си задължения в съответствие с Политиката по качество и околната среда, дългосрочните и краткосрочни цели на фирмата.

 • Да спира производствто при наличие на несъответствия след съгласуване с Мениджъра на съответната бизнес-единица.

 • Да дава становище при промяна на техническите спецификации.

 • Изисква спазване на общите правила за работа в технолгичната линия и работните инструкции.

 • Да повишава квалификацията си в съответствие с приетите програми.

 • Извършва всички дейности възложени от прекия ръководител.

 • Отговаря за точността и качеството на извършената работа.

 • Да опазва фирмената тайна и не злоупотребява с доверието и уронване на доброто име на предприятието.

 • Да носи на работното си място установеното работно облекло и ЛПС.


 • Oсигурява качеството на произвежданата продукция съгласно изискванията на клиента и на спецификациите на изделията, в съответствие със съществуващата във фирмата Система по управление на качеството и околната среда.

 • Провежда вътрешни одити.

 • Да познава добре процедурите на фирмата.

 • Поддържа връзка с отдел “Качество” на клиента и да осигурява изискваните данни и документация.

 • Следи за оплаквания от клиента (рекламации), да търси и открива основната причина за несъответствието и да предлага и предприема коригиращи действия.

 • Подготвя документация за PPAP към клиентите.

 • Обработва документи, свързани с рекламации.

 • Подготвя периодични анализи за клиентски оплаквания в производството.

 • Да обявява извънредна ситуация в случай на несъответствие.

 • Въвежда корективни и превантивни действия.

 • Допълва индикатори за рекламациите от клиентите.

 • Подготвя периодични анализи на състоянието на производството по клиенти.

 • Взима решение при констатирани несътветствия.

 • Анализира получени несъответствия.

 • Изпълнява служебните си задължения в съответствие с Политиката по качество и околната среда, дългосрочните и краткосрочни цели на фирмата.

 • Да спира производствто при наличие на несъответствия след съгласуване с Мениджъра на съответната бизнес-единица.

 • Да дава становище при промяна на техническите спецификации.

 • Изисква спазване на общите правила за работа в технолгичната линия и работните инструкции.

 • Да повишава квалификацията си в съответствие с приетите програми.

 • Извършва всички дейности възложени от прекия ръководител.

 • Отговаря за точността и качеството на извършената работа.

 • Да опазва фирмената тайна и не злоупотребява с доверието и уронване на доброто име на предприятието.

Да носи на работното си място установеното работно облекло и ЛПС.Our employees are the reason we have been successful in the past and the reason we will be successful in the future. Employees’ skills, talents and work ethic have defined the business and will shape our collective future.

Our Vision is to be:

 • A world leader and early innovator in mission-critical sensors and electrical protection

 • Satisfying the world’s growing need for safety, energy efficiency and a clean environment

 • A partner, employer, and neighbor of choice.

NOTE: If you are a current Sensata employee (or one of our Affiliates), please back out of this application and log into Workday via the Company Intranet to apply directly. Type FIND JOBS in the Workday search bar.

Return to Sensata.com

Sensata Technologies is one of the world's leading suppliers of sensing, electrical protection, control and power management solutions. Sensata's products improve safety, efficiency and comfort for millions of people every day in automotive, appliance, aircraft, industrial, military, heavy vehicle, heating, air-conditioning and ventilation, data, telecommunications, recreational vehicle and marine applications.

We are a rapidly growing company with $3 billion in annual revenues, operations and business centers in 13 countries and more than 20,000 employees worldwide, including 900 people in mostly engineering, business development and corporate support roles at our U.S. headquarters in Attleboro, MA.

We pride ourselves on being a leading global company with strong, local decision making and innovative complex products that make a real difference. We have a reputation for unwavering integrity and offer global exposure to world-class talent and significant personal growth and development opportunities.

Note to applicants for positions in the United States:

 • Sensata is an Equal Employment Opportunity (EEO) / Affirmative Action (AA) /Minorities/Females/Protected Veterans/Disabled Employer.

 • Sensata uses E-Verify to confirm the employment eligibility of all newly hired employees.